Turkmenska

CE Şwesiýa hoş geldiňiz

Biz halkara müşderilere şwed işewürligine girişmäge ýardam edýäris. Biziň maslahatçylarymyz siziň kompaniýaňyza, tehnologiýalaryňyza we işewürlik maksatlaryňyza doly düşünmek üçin wagt sarp ederler. Size hödür etjek çözgütlerimiz öz talaplaryňyza elmydama doly laýyk geler.

Şwesiýa örän ösen we bereketli döwlet bolup, onda siziň işiňizi giňeltmäge we täze bazarlara çykarmaga uly mümkinçilikleri hödürleýär. Biz bilen hyzmatdaş boluň. Biz sizi ugrukdyrmak üçin elmydama taýýar.

1 Golaýda Forbes žurnaly Şwesiýany işewürlik etmek üçin dünýädäki iň gowy ýurt diýip yglan etdi – maýadarlar üçin ynamly ýer

2 Şwesiýanyň adam başyna düşýän jemi içerki önümi $56,956 bolup, ol dünýä boýunça iň ýokary ýaşaýyş standartlaryna eýe bolan ýurtdur

3 Ýewropadaky iň ösen sanly ykdysadyýetdir we nagt däl dolanşygyny iň kämil özgerden jemgyýetdir

4 Bütindünýä Bäsleşige Ukyplylyk Indeksi Şwesiýany dünýädäki iň bäsleşige ukyply döwlet hökmünde ykrar etdi

5 Şwesiýa Ýewropa Bileleşigindäki iň täzeçil döwlet hasaplanyp, onuň adam başyna düşýän patent sany iň ýokarydyr

6 Şwesiýa BMG-nyň Durnukly Ösüş Maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin iň oňaýly ýerleşen döwletdir

KONSALTING

BAZAR DERŇEWLERI

BARLAG

WIRTUAL OFIS

TERJIME

0
ÝYL HYZMATDA
0
PROFESSIONAL ASSOSIASIÝALAR
0
AJAÝYP MÜŞDERILER
0 %
KEPILLIK
Özüňize laýyk çözgütler
Her müşderi özboluşlydyr - her taslama dürlidir. Şol sebäpli biz her müşderiniň öz talaplaryna we maksatlaryna laýyk gelýän çözgütleri taýýarlap amala aşyrýarys
Ýerli maglumatlar
Biziň şwed hökümetiniň agzalaryndaky, edaradyr kompaniýalaryndaky tanyşlarymyz siziň meseleleriňiziň çalt we ýeňilliik bilen çözülmegine ýardam edýär
Biziň ussatlygymyzdan peýdalanyň
Üstünlige ýetmegiňiz üçin size goldaw bereliň - Biziň toplan pikirlerimiz siziň üçin Şwesiýada üstünlige ýetmäge ýardam eder
Hasaplamalar we pikirler
Biz teklip edýän ähli strategiýalarymyzda we amallarymyzda siziň biznes we marketing maksatlaryňyza ýetýän täsiri hasaplamak üçin takyk usullary ulanýarys
Ýokary derejeli hyzmat
Biziň netijelerimiz hem biziň alyp barýan ýokary hilli hyzmatlarymyzyň aýnasydyr - Biy size ähli ugurlar boýunça ýardam etmäge taýýar

Iň täze habarlar

Loading RSS Feed
Geliň mümkinçilikleri göreliň!

Goşmaça maglumatlar üçin biz bilen habarlaşyň

error: Innehållet är skyddat!