Ungerska

Översättning till ungerska

Ungerska är ett finsk-ugriskt språk som talas framförallt i Ungern, där det är officiellt språk. Utöver det talas ungerska även i Transsylvanien, Slovakien, Vojvodina, Nedre Karpaterna, Kroatien, Slovenien samt Österrike. Språket talas idag av omkring 15 miljoner människor. Ungerskan anses vara det uraliska språk som har flest kasus, nästan 30.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från ungerska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till ungerska

Tibor Fodor

Martina Vászoly

Boldizsár Barta

Gáspár Endre

Petra Novák

Zsanett Csatár

Ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av 12,6 miljoner (2010), varav merparten i Ungern samt av större grupper i grannländerna Rumänien, Slovakien, Österrike, Serbien och Ukraina samt av mindre grupper utvandrare i många andra länder, bl.a. USA, Tyskland, Israel och Sverige.

Skillnaderna mellan ungerskans dialekter är förhållandevis små och berör främst ljudsystemet. I syddialekten motsvaras standardspråkets e i vissa fall av ö, t.ex. eszek, dialekt öszök ’jag äter’, och i Tiszadialekten motsvaras ett långt é i standardspråket av ett långt í, t.ex. szép, dialekt szíp ’vacker’.

Ungerskan karakteriseras av stor formrikedom, men formernas bildningssätt är mycket regelbundet. I nomenböjningen finns drygt 20 kasus, varav de flesta svarar mot svenska prepositionsuttryck, t.ex. hajóban ’i ett skepp’: hajón ’på ett skepp’: hajónál ’vid ett skepp’. Förutom dessa lokalkasus för befintlighet finns särskilda kasus för riktning till och riktning från, t.ex. hajóba ’in i ett skepp’: hajóból ’ut ur ett skepp’. Ägande uttrycks med possessivsuffix, t.ex. hajóm ’mitt skepp’. Till skillnad från de flesta andra uraliska språk har ungerskan bestämd artikel, a eller före vokal az, t.ex. a hajó ’skeppet’, az ember ’människan’. Bestämd artikel används flitigt även vid ord med possessivsufix, t.ex. a hajóm ’mitt skepp’, och till och med vid personnamn, t.ex. Jött a Péter ’Peter kom’. Prepositioner saknas och ersätts av postpositioner som står efter sitt huvudord, t.ex. a hajó alatt ’under skeppet’. Verbböjningen bygger på två tempus: presens, som saknar ändelse, och preteritum, som har ett -t-, t.ex. vár ’vänta’: várunk ’vi väntar’: vártunk ’vi väntade’. Verbets personändelser markerar också det obestämda eller det bestämda objektet. I första person singularis finns en särskild ändelse som anger att objektet är andra person (singularis), vilket ger formserier som várok ’jag väntar på något’: várom ’jag väntar på det’: várlak ’jag väntar på dig’. Verbprefixen spelar en viktig roll i språket, både för att bilda nya lexem, t.ex. beszél ’tala’: megbeszél ’avtala’, och för att uttrycka aspektskillnader. De har främst lokala och aspektuella funktioner.

Ungerskans ljudsystem omfattar sju vokaler (i, ü, e, ö, a, o och u) och ca 25 konsonanter. Bland konsonanterna finns många s-ljud och affrikator: sz betecknar [s] och s [ʃ], och deras tonande motsvarigheter tecknas z respektive zs; c som i cipő ’sko’ betecknar [ts] och cs som i csárda ’krog’ [tʃ]. Klusilerna kan vara tonlösa, t.ex. pap ’präst’, eller tonande, t.ex. bab ’böna’. Dentalerna t, d och n har palatala motsvarigheter som skrivs ty, gy respektive ny, t.ex. magyar ’ungrare’, ’ungersk(a)’. Betoningen ligger alltid på första stavelsen i ordet. Oberoende av betoningen kan konsonanter och vokaler vara korta eller långa. Lång konsonant dubbeltecknas, men lång vokal markeras med accent; långt ö och ü skrivs ő respektive ű. I ordet hajó ’skepp’ ligger således betoningen på första stavelsens korta vokal, men andra stavelsens obetonade vokal är lång. Ungerskan har vokalharmoni, dvs. bakrevokaliska stammar tar bakrevokaliska ändelser och främrevokaliska stammar tar främrevokaliska, t.ex. hajó ’skepp’: hajóban ’i ett skepp’, cipő ’sko’: cipőben ’i en sko’.

Ungerskans ordförråd består både av ord med ursprung i det uraliska eller finsk-ugriska urspråket och av lånord från många olika språk, bl.a. iranska, turkiska och slaviska. Under sin historia har ungrarna kommit i kontakt med många folk och lånat ord från dem. Nya ord kan bildas genom avledningsändelser på ett mycket smidigt sätt. Av verbstammen tud ’veta’, ’kunna’ bildas t.ex. tudó ’kunnig’, tudós ’lärd’, ’vetenskapsman’, tudat ’vetskap’, tudás ’kunskap’, tudakozódik ’göra efterfrågningar’, tudakozó ’informationsbyrå’, tudósít ’informera’, tudatlan ’okunnig’, tudomás ’vetskap’, ’kunskap’, tudomány ’vetenskap’, tudományos ’vetenskaplig’ och många andra. Avledningssystemet möjliggör fyndiga ordbildningar, t.ex. betessékel ’att bjuda någon att komma in’ (egentligen ’att varsågoda in’) av verbformen tessék ’var så god’ (egentligen ’må det behaga’). Ungerskan är därmed ett uttrycksfullt språk för skönlitterära författare.

Ungerska ord – företrädesvis ort- och personnamn – dyker upp i bl.a. arabiska och bysantinska källor redan ett par hundra år före den äldsta bevarade sammanhängande ungerska texten, som utgörs av en begravningspredikan, Halotti Beszéd és Könyörgés, från ca 1200. Av de medeltida texterna bör förutom olika kodexar nämnas en Mariaklagan från 1300-talets början. Som litteraturspråk har ungerska brukats sedan 1500-talet. Mot slutet av 1700-talet ställde sig Ferenc Kazinczy i spetsen för en språkreform med syftet att modernisera språket.

Ungerska, det klart största av de uraliska språken, hör till den ugriska gruppen och är närmast besläktat med mansiska och chantiska, som talas i västra Sibirien. Elementet magy- i ungrarnas egenbeteckning magyar hänger etymologiskt samman med mansernas egenbenämning manśi. Släktskapen mellan ungerska och finska är däremot mycket avlägsen; likheten anses vara mindre än den mellan svenska och persiska. Endast ett fåtal ord visar i sin form tydliga överensstämmelser, t.ex. ungerska vaj och finska voi, som båda betyder ’smör’. Endast en språkhistorisk analys visar den ursprungliga identiteten mellan t.ex. ungerska ház ’hus’ och finska kota ’kåta’.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!