Portugisiska

Översättning till portugisiska

Portugisiska är ett romanskt språk som liksom spanskan, franskan, italienskan och rumänskan har utvecklats ur latinet. Det är nära besläktat med systerspråket galiciskan. Portugisiska talas av över 240 miljoner människor och är därmed det sjätte största modersmålet i världen, och det största i Sydamerika samt på det Södra halvklotet.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från portugisiska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till portugsisiska

Artur Mendez

Miguel Tavares

Amélia Leite

Margarida Melo

Vitória Almeida

Rafael Gonçalves

Ibero-romanskt språk som talas som modersmål av drygt 215,5 miljoner (2009) bosatta främst i Brasilien (197 miljoner) och Portugal (10,2 miljoner). Det talas som modersmål av ytterligare 1,3 miljoner i övriga Europa, 1 miljon i övriga Latinamerika och drygt 5 miljoner i Afrika.

 

De båda stora ibero-romanska språken portugisiska och spanska är inbördes begripliga i ungefär samma utsträckning som svenska och danska.

 

Dagens portugisiska härrör från de ibero-romanska dialekter som talades i Galicien och det nordligaste Portugal då den kristna återerövringen av de muslimskdominerade centrala och södra delarna av Pyreneiska halvön inleddes under 900- och 1000-talen. Galiciskan och portugisiskan fortfor att vara ett någorlunda enhetligt språk fram till medeltidens slut. Därefter kom de båda språken att gå skilda vägar, som resultat av den tilltagande politiska centraliseringen, i och med att Galicien lydde under den spanska kronan.

 

De tidigaste skrivna dokumenten härrör från 1100-talet. Galicisk-portugisiskan blev under medeltiden ett skriftspråk med en framstående, främst lyrisk litteratur. Sin klassiska period, under vilken språkbruket stabiliserades, hade portugisiskan under 1500-talet, med författare som Gil Vicente och Luís de Camões. I perioden före och under den spanska överhögheten över Portugal 1580–1640 var portugisiskan som administrativt språk tidvis hårt trängd av kastilianskan. Därefter lyckades språket hävda sig inom alla användningsområden och utvecklades, som ett resultat av Portugals koloniala expansion under 1400- och 1500-talen, till att bli ett världsspråk. Även utanför sitt nuvarande utbredningsområde var portugisiskan under 1500–1700-talen ett viktigt internationellt handels- och kontaktspråk. I Afrika och Sydöstasien utvecklades flera kreolspråk (portugisiska crioulo) med portugisiskan som bas.

 

Portugisiskan uppvisar en förhållandevis stor dialektal variation. Den huvudsakliga skiljelinjen vad gäller såväl uttal som ordförråd och grammatik går mellan europeisk portugisiska (talad på det portugisiska fastlandet samt på Azorerna och Madeira) och de brasilianska varieteterna. Afrikansk portugisiska liknar till grammatik och ordförråd mest den europeiska, medan uttalet bär drag av båda huvudvarieteterna. Inom Portugal och kanske i ännu högre grad inom Brasilien finns det stora regionala skillnader i uttal och ordförråd.

 

Stavningen följer i stort sett samma regler inom de båda huvudvarieteterna. Trots påtagliga tendenser i riktning mot större språksplittring görs det betydande ansträngningar från portugisiska och brasilianska språkvårdande instanser att bevara portugisiskans enhet.

Utmärkande för formläran är bl.a. den personböjda infinitiven: sem ficarmos ’utan att förlora’ med ändelse i första person pluralis, dvs. ’utan att vi förlorar’. De verbformer som har ändelser på -ra och som härrör från latinets pluskvamperfekt har bibehållit sin ursprungliga betydelse (cantara ’han/hon hade sjungit’, latin cantaverat), medan motsvarande former i spanska har fått funktionen av imperfekt konjunktiv. I portugisiskan är futurum konjunktiv en levande form (se tiverem tempo ’om de får tid’), medan motsvarande tempus/modus i spanskan i det närmaste har dött ut. De bestämda artiklarna och de likaljudande personliga pronomenformerna i ackusativ saknar det l som finns i spanska, franska och italienska: o, os, a, as (spanska. el, lo, los, la, las; franska le, la, les).

 

Inom syntaxen kan man bl.a. lägga märke till placeringen av obetonade personliga pronomen. Till skillnad från spanskan, franskan och italienskan, som i de flesta fall placerar dessa former före det finita verbet, föredrar portugisiskan oftast placering efter verbet: chamo-me ’jag heter’, ordagrant ’jag kallar mig’ (spanska me llamo; franska je m’appelle; italienska mi chiamo).

Portugisiskan utmärks av en stor rikedom på vokalljud, inte minst nasalvokaler. Nasalvokaler skrivs med vokaltecken följt av m i ordslut (fim [fĩ] ’slut’, tom [tõ] ’ton’), vokaltecken följt av n eller m inuti ord (tempo [tẽʹmpu] ’tid’, ’väder’; tons [tõʃ] ’toner’, eller vokal med tildetecken (portugisiska til): lã [lɐ̃] ’ull’, ’ylle’. Dessutom finns det nasala diftonger som skrivs ão (pão [pɐ̃ũ] ’bröd’), ãe (mãe [mɐ̃ĩ] ’mor’) och õe (põe [põĩ] ’han/hon ställer’). Även betonat nasalt e realiseras som diftong: bem [bɐ̃ĩ], i Brasilien [bɛ̃ĩ], ’bra’.

 

I likhet med franskan men till skillnad från spanskan har portugisiskan flera sibilantiska konsonanter, såväl tonlöst och tonande s-ljud som tonlöst och tonande sje-ljud: passo [paʹsu] ’steg’, caso [kaʹzu] ’fall’; acho [aʹʃu] ’jag tycker’, anjo [ɐ̃ʒu] ’ängel’. Utljudande s uttalas i alla europeiska och flera brasilianska dialekter med sje-ljud: custar [kuʃtaʹr] ’kosta’, mais [maiʃ] ’mer’.

 

Betecknande för många av de brasilianska dialekterna är att t och d uttalas [tʃ] respektive [dʒ] framför i liksom framför e efter betonad stavelse: tio [tʃiʹu] ’farbror’, ’morbror’; idade [idaʹdʒi] ’ålder’.

 

De europeiska dialekterna utmärks av en långt gången vokalreduktion. Obetonat a uttalas [ɐ] (fazer [fɐzeʹr] ’göra’), och andra obetonade vokaler tenderar att helt reduceras (perceber ’uppfatta’ kommer sålunda att uttalas [prsbeʹr]).

Huvuddelen av ordförrådet härstammar från latinet. Under tidig medeltid upptogs en del ord av germanskt ursprung, och under den muslimskdominerade delen av medeltiden lånades liksom i spanskan ett stort antal ord från arabiskan. Under senare århundraden har ett stort antal ord tagits in från de romanska systerspråken, och under 1800- och 1900-talen har många ord lånats från engelskan. Särskilt i de brasilianska dialekterna finns det flera ord som är hämtade från inhemska amerindspråk (särskilt tupí–guaraní-språken) och afrikanska språk (särskilt yoruba).

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!