Makedonska

Översättning till makedonska

Makedonska är ett sydslaviskt språk talat i och omkring Makedonien. Det makedonska skriftspråket bygger på kyrilliska, som kan spåras tillbaka ända till 860 e.Kr då fornkyrkoslaviskan utvecklades. Det finns spår av osmanska riket i språket, med många turkiska lånord som har överlevt till idag. Idag skapas många ord med engelska och italienska ord.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från makedonska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till makedonska

Divna Jankulovska

Klimentina Nikolova

Josif Veljanovski

Tose Simonovski

Gorica Babunska

Ilija Lazarov

Sydslaviskt språk, officiellt språk i republiken Makedonien. Makedonska talas som modersmål av 1,7 miljoner människor, varav 1,3 miljoner i republiken Makedonien. Makedonska dialekter talades tidigare av över 300 000 människor i Grekland, men på grund av den repressiva grekiska minoritetspolitiken har antalet minskat kraftigt. Uppgifterna varierar, men mycket ungefärligt finns det 40 000 makedonsktalande kvar i dagens Grekland. I Albanien har 10 000 makedonska som modersmål. Emigrantgrupper både från Makedonien och från Grekland finns i Västeuropa, Australien, USA och Canada. De vidmakthåller ofta med kraft sin makedonska identitet och sitt makedonska språk.

 

De makedonska och bulgariska standardspråken har uppstått ur samma dialektkontinuum. De har därför samma grammatiska struktur och är även lexikaliskt mycket lika; språken kan jämföras med förhållandet mellan norska och svenska. Gemensamma drag är förekomst av bestämd artikel, som i makedonskan uppträder i tre former beroende på närheten till föremålet (masa ’bord’, masata ’bordet’, masava ’bordet här’, masana ’bordet där’); avsaknad av kasus; komparation med prefix; fördubbling av objektet; avsaknad av infinitiv, som i stället uttrycks med bisats; ett rikt tempus- och modussystem med bl.a. ett återberättande modus, dvs. böjningsformen anger att man själv inte har bevittnat det man berättar. Mer specifikt för makedonskan är tempus för förfluten tid bildade med hjälpverbet imam ’ha’ (imam zemeno ’jag har tagit’).

 

Orden i makedonskan har fast betoning. Denna ligger på tredje stavelsen från slutet, i tvåstaviga ord på näst sista stavelsen grad ’stad’, grádot ’staden’, grádovi ’städer’, gradóvite ’städerna’).

 

Till sin grammatiska struktur skiljer sig det makedonska standardspråket kraftigt från det serbiska standardspråket, men det finns förmedlande dialekter på båda sidor om gränsen. Ett visst lexikaliskt, stilistiskt och syntaktiskt inflytande från serbokroatiskan var oundvikligt under Jugoslavientiden, men nu förekommer en medveten makedonisering i alla avseenden.

 

Makedonska och bulgariska har en gemensam skriftspråkshistoria, som tar sin början med skapandet av det fornkyrkoslaviska skriftspråket på 860-talet. De dialekter som fornkyrkoslaviskan bygger på talades kring Saloniki i Bysantinska riket. Den moderna makedonskan är av sent datum. Förutsättningar för uppkomsten av ett självständigt makedonskt språk uppkom först efter Berlinkongressen 1878, då det med rysk hjälp samma år återupprättade Bulgarien splittrades i tre delar, varvid Makedonien blev kvar under osmanskt styre. Den makedonska känslan för en egen identitet växte fram under perioden från Berlinkongressen fram till första balkankriget 1912.

 

År 1903 utgav Krste Misirkov en bok som bl.a. skisserade ett program för ett makedonskt skriftspråk. Ett sådant skapades dock i realiteten inte förrän ett par decennier senare. År 1944 fick makedonskan status som officiellt språk i Jugoslavien. Den kanske mest framstående skaparen av det makedonska standardspråket är lingvisten och poeten Blaže Koneski.

 

Under efterkrigstiden har makedonskan utvecklats till ett fullödigt standardspråk och fyller nu framgångsrikt alla ett standardspråks olika kommunikativa och samhälleliga funktioner.

 

Standardmakedonskan bygger på västliga centrala dialekter, ett medvetet val för att distansera sig från bulgariskan. Ett problem i sammanhanget är att huvudstaden Skopje, som numera är politiskt, ekonomiskt och intellektuellt helt dominerande i Makedonien, ligger utanför det bälte av dialekter som standardspråket bygger på.

 

Alfabetet är kyrilliskt. Det har 31 bokstäver, vilka på ett konsekvent sätt återger språkets 5 vokalfonem och 26 konsonantfonem. Alfabetet ansluter till den serbiska varianten av det kyrilliska alfabetet snarare än till den mer konservativa bulgariska, ett val som var både politiskt och språkligt motiverat. Några bokstäver är dock specifikt makedonska.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!