මුල් පිටුව

අප ගැන

පරිවර්තනය

පාරිභෝගිකයන්

අපව අමතන්න

 

වෘත්තීයමය භාෂා පරිවර්තකයන් විසින් සියළුම භාෂා වලට පරිවර්තනය කිරීමේ සේවා

 

මිල කැඳවුම් නොමිලයේ

නම

විද්‍යුත්-තැපැල්

දුරකතනය

අදාල භාර දිය යුතු දිනය

මූලාශ්‍ර භාෂාව (පරිවර්තනය කරනු ලබන භාෂාව)

ඉලක්ක කරන භාෂාව (පරිවර්තනය කරන භාෂාව)

ගොනුව අමුණන්න 1

ගොනුව අමුණන්න 2

පණිවුඩ

 

10 %

ක වට්ටමක් නව අනුග්‍රාහක භවතුන් වෙත පිරිනමනු ලැබේ

 

15

වසරක් පුරාවට ක්ෂේත්‍රයේ රැඳී ඇත්තෙමු

 

71

කින් සමන්විත භාෂා ගණනක්

 

100 %

ක පාරිභෝගික තෘප්තියක් සඳහා සහතික වන්නෙමු

 

433

ක් තරම් පුළුල් විෂය ක්ෂේත්‍ර ගණනක්

 

1 448

කින් සමන්විත වෘත්තීයමය භාෂා පරිවර්තකයන් ප්‍රමාණයක්

 

3 591

ක් වූ ලොව පුරා විහිදුනු පාරිභෝගික සංඛ්‍යාවක්

 

6 949

ක් වූ සම්පූර්ණ කරන ලද ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයක්

 

11 460 900

ක වදන් සංඛ්‍යාවක් පරිවර්තනය කර ඇත්තෙමු

 

1

භාෂා පරිවර්තක ඒජන්සියකි

 

අපගේ ප්‍රධාන මූලධර්ම සතර

 

 

 

 


කජු කන්නාක් මෙන් අතිශය සරලය!

දකුණුපස ඇති ආකෘති පත්‍රය පුරවා අප වෙත එවන්න

වැයවෙන මුදලද සම්පුර්ණ කර භාරදෙන දිනයද සහිත මිල කැඳවුම් පත්‍රයක් ඔබට නොමිලයේ ලැබෙනු ඇත

අපි ඔබගේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවා කලට වේලාවට ඔබ වෙත ලැබීමට සලස්වන්නෙමු

CE

FREJGATAN 13

114 79

STOCKHOLM

ස්වීඩනය

INFO@CE.SE

www.textservice.se