ទំទ័រដើម

អំពីយើងខ្ញុំ

ការបកប្រែភាសា

អតិថិជន

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

 

ការបកប្រែជាភាសាទាំងអស់ ដោយអ្នកបកប្រែដែលមានវិជជីរៈ

 

ការកំណត់តម្លៃឥតគិតថ្លៃ

ឈ្មោះ

អ៊ីម៉ែល

ទូរស័ព្ទ

កាលបរិច្ឆេទប្រគល់ជូនឯកសារដែលបានស្នើសុំ

ភាសាប្រភព (ភាសាដែលបកប្រែពី)

ភាសាគោលដៅ (ភាសាដែលបកប្រែជា)

ភ្ជាប់ហ្វៃល៍ 1

ភ្ជាប់ហ្វៃល៍ 2

សារលិខិត

 

10 %

បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់អតិថិជនថ្មី

 

15

មានដំណើរការរយៈពេល 15 ឆ្នាំ

 

71

ភាសា

 

100 %

ភាពទុកចិត្តពីអតិថិជនត្រូវបានធានា 100%

 

433

មុខវិជ្ជា

 

1 448

អ្នកបកប្រែដែលមានវិជ្ជាជីវៈ

 

3 591

អតិថិជនលើពិភពលោក

 

6 949

បានបញ្ចប់គម្រោងបកប្រែចំនួន 6 949

 

11 460 900

បានបកប្រែចំនួន 11 460 900 ពាក្យ

 

1

ទីភ្នាក់ងារបកប្រែភាសាចំនួន

 

គោលការណ៍សំខាន់ៗទាំងបួនរបស់យើងខ្ញុំ

 

 

 

 


វាងាយស្រួល ដូចរាប់លេខ 1-2-3 អញ្ចឹង!

បំពេញទម្រង់បែបបទនៅផ្នែកខាងស្តាំនេះ ហើយបញ្ជូនវាមកយើងខ្ញុំ

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការកំណត់តម្លៃឥតគិតថ្លៃ ដែលមានតម្លៃ និងកាលបរិច្ឆេទប្រគល់ជូនឯកសារ

យើងខ្ញុំនឹងអនុវត្តកិច្ចការ និងប្រគល់ជូនឯកសារទាន់ពេលវេលា

CE

FREJGATAN 13

114 79

STOCKHOLM

ស៊ុយអែត

INFO@CE.SE

www.textservice.se