Man opt

អ្នកបកប្រែភាសាដែលនិយាយភាសាដើម ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារបកប្រែសាភាដ៏ល្អនោះ គន្លឹះសំខាន់ចំពោះភាពជោគជ័យគឺគុណភាពអ្នកបកប្រែសាភា។ ជានិច្ចកាលអ្នកបកប្រែសាភាយើងខ្ញុំ គឺជាអ្នកជំនាញភាសាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដែលមានវិជ្ជាជីវៈ។ អ្នកបកប្រែសាភាទាំងនេះត្រូ​វបានជ្រើសរើសឡើងដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងជំនាញរបស់ពួកគេ ទៅតាមមុខវិជ្ជាជំនាញផ្សេងៗគ្នា។ ដំណើរការជ្រើសរើសតាមតម្រូវការរបស់យើខ្ញុំ យើងខ្ញុំត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចការសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាព ដែលជាការជឿជាក់យ៉ាងសម្ងាត់។ គ្រប់ការបកប្រែភាសាទាំងអស់ នឹងត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងសម្ងាត់បំផុត។

Tjej opt

អតិថិជនខ្លះ ដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការងារជាមួយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ

Microsoft • Atlas Copco • Metro Nordic • Fuji Autotech • Alstom • Geo Group • Nextron • Bioptech • AON Hewitt • Odd Molly • Skanska • Miele • Aerotec • Symantec • Skånemejerier • Loquax • Veritas • Aerfast • Eriksen • Quicksilver • Verbatim • Meca-Trade • Pharma-EU • Jilsén System • Profile Media • Omnia Läkemedel • Talk Finance • Unicon Products • Rica Hotels


 

10%

បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់អតិថិជនថ្មី


100%

ទំនុកចិត្ត និងកិច្ចការសម្ងាត់


100%

ភាពទុកចិត្តពីអតិថិជនត្រូវបានធានា 100%


100%

ទីភ្នាក់ងារបកប្រែភាសាចំនួន 

គោលដៅយើងខ្ញុំ គឺដើម្បីក្លាយជាដៃគូបកប្រែភាសាពីជម្រើសរបស់លោកអ្នក

StjärnorOpt
នៅទីបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុនដែលក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបកប្រែ Textservice បានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1999 ដែលមានគោលបំណងផ្តល់ជូនសេវាកម្មបកប្រែភាសាឆាប់រហ័ស ទុកចិត្ត ហើយអាចប្រើប្រាស់បានដោយងាយស្រួល។ បាវចនាទីភ្នាក់ងារបកប្រែយើងខ្ញុំ គឺដើម្បីផ្តល់ជូនការបកប្រែភាសាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយការចំណាយពេលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ យើងខ្ញុំយល់ដឹងអំពីថាតើពេលវេលាមានសារៈខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់កិច្ចការជំនួញនានា; ការយឺតយ៉ាវតែពីរបីនាទី អាចមានផលលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូច្នេះ ទីភ្នាក់ងារបកប្រែ Textservice សន្យាផ្តល់ជូនការបកប្រែភាសាដ៏មានសារៈសំខាន់ឱ្យទាន់ពេលវេលា និងមានតម្លៃសមរម្យ។

logogrönoptជាមួយទីភ្នាក់ងារបកប្រែ Textservice ជាដៃគូបកប្រែភាសារបស់លោកអ្នកនោះ លោកអ្នកមិនត្រូវមានក្តីរម្ភអំពីពេលវេលាការប្រគល់ជូនឯកសារ គុណភាព ឬការបង់ប្រាក់ឡើយ។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនការបកប្រែភាសាដ៏ប្រសើរបំផុតចំពោះភ្ញៀវពាក់ព័ន្ធនានា ដោយគ្មានចាត់ទុកអតិថិជនយើងខ្ញុំចំពោះការិយាធិបតេយ្យឬច្បាប់ទម្លាប់ច្រើន, ឯកសារ, ពេលវេលាដែលបាត់បង់ ឬតម្លៃហួសហេតុឡើយ។

logorödoptយើងខ្ញុំបន្តខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីគុណភាពខ្ពស់ និងសម្របសម្រួលរាល់គម្រោងនីមួយៗចំពោះតម្រូវការទាមទារពីអតិថិជនដែលជាលក្ខណៈបុគ្គល។ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងខ្ញុំចំពោះភាសា និងគុណភាពទៅតាមការបញ្ចូលគ្នាជាមួយសេវាកម្មអតិថិជនដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងខ្ញុំនោះ ធ្វើឱ្យយើងខ្ញុំមានជម្រើសដ៏ល្អបំផុតចំពោះគ្រប់តម្រូវការបកប្រែភាសាទាំងអស់របស់លោកអ្នក។

logoblåoptពេលណាលោកអ្នកធ្វើការងារជាមួយយើងខ្ញុំ លោកអ្នកពិតជាអាចទុកចិត្តទទួលបានការបកប្រែភាសាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដែលបានប្រគល់ជូនឯកសារ មុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ និងទៅតាមថវិកាស្រុះស្រួលរបស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំធានាថា លោកអ្នកនឹងពេញចិត្ត 100% ជាមួយគម្រោងនីមួយៗ ដែលលោកអ្នកជឿជាក់យើងខ្ញុំ ដើម្បីអនុវត្ត។


 

វាងាយស្រួល ដូចរាប់លេខ 1-2-3 អញ្ចឹង!

1បំពេញទម្រង់បែបបទនៅផ្នែកខាងស្តាំនេះ ហើយបញ្ជូនវាមកយើងខ្ញុំ

2លោកអ្នកនឹងទទួលបានការកំណត់តម្លៃឥតគិតថ្លៃ ដែលមានតម្លៃ និងកាលបរិច្ឆេទប្រគល់ជូនឯកសារ

3យើងខ្ញុំនឹងអនុវត្តកិច្ចការ និងប្រគល់ជូនឯកសារទាន់ពេលវេលា

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

Textservice
ភ្នាក់ងារបកប្រែ

Frejgatan 13
114 79  Stockholm
ស៊ុយអែត

+46 8 55 11 07 00

info@textservice.se

ការកំណត់តម្លៃឥតគិតថ្លៃ